Đóng

Tuyển sinh

19/06/2017

HỌC PHÍ

Lớp

Sĩ số Học phí / tháng Đóng theo học kỳ giảm 5%  

Đóng năm giảm 10%

Học kỳ 1

(01/8 – 31/12/2017)

Học kỳ 2

(01/1 – 31/5/2018)

Nursery 1

(18-24th)

15 5.500.000 26.125.000 26.125.000 49.500.000
Nursery 2

(24 – 36th)

15 – 20 5.500.000 26.125.000 26.125.000 49.500.000
Kindy 3

(3 – 4 tuổi)

20 – 25 4.500.000 21.375.000 21.375.000 40.500.000
Kindy 4

(4 – 5 tuổi)

20 – 25 4.500.000 21.375.000 21.375.000 40.500.000
Kindy 5

(5 – 6 tuổi)

25 – 30 5.500.000 26.125.000 26.125.000 49.500.000

 

Tuyển sinh Related
Đăng ký Nhận khóa học
x

Đăng ký khóa học Miễn phí